Ervaringen van onze cliënten en verwanten

In gesprek gaan én blijven met cliënten
Hoe gaat het met je? Het is een vraag die je gemakkelijk stelt, maar waarop het antwoord niet altijd eenvoudig te geven is. Helemaal als je je niet goed kunt uiten in woorden. En hoe meet je dan of de zorg die je biedt nog steeds past? Dat doet De Passerel vanaf 2021 met het cliëntervaringsinstrument ‘Dit vind ik ervan’.

Rutger Koch, cliënt en voorzitter van de Cliëntenraad was betrokken bij de keuze voor dit instrument. Rutger: “Bij ‘Dit vind ik ervan’ worden verschillende thema’s besproken en de cliënt bepaalt waar het gesprek over gaat. Er is ruimte om te vertellen hoe hij of zij de zorg ervaart en hoe het beter kan. Het draait om de wensen en behoeften van de cliënt. Ook de non-verbale signalen worden hierin meegenomen. De verwant en begeleider en filmen de reactie van de cliënt op de verschillende thema’s. En dat is mooi, want hierdoor heb je een continue kwaliteitstoets van de zorg onder alle cliënten”.

Ook Bert Veldwijk, ouder en lid van de Verwantenraad, is betrokken bij de keuze van ‘Dit vind ik ervan’. Hij vertelt dat er verschillende instrumenten uitvoerig zijn onderzocht door een brede groep mensen. “In de projectgroep zitten onder andere managers, een lid van de cliëntenraad, de verwantenraad, ondernemingsraad en Raad van Toezicht. Het is fijn dat de keuze breed gedragen wordt. ‘Dit vind ik ervan’ sluit goed aan bij het nieuwe zorgplan. Alle informatie is te koppelen en daardoor heb ik als ouder goed inzicht in het dossier van mijn zoon”.

De dialoog centraal

In de eerste maanden van 2020 zocht een werkgroep naar een instrument om ervaringen van cliënten en verwanten te meten. Een brede vertegenwoordiging van de organisatie kwam bij elkaar: CAR, CCR, begeleiders, manager zorg en stafmedewerker kwaliteit. Zij kregen drie presentaties: “Dit vind ik ervan”, “Ben ik tevreden” en “cliënten over kwaliteit

Vooraf stelden ze een programma van eisen op:

  • Het sluit aan bij de brede doelgroep van De Passerel;
  • Het draagt bij aan de dialoog tussen cliënt/verwant en begeleider
  • Het geeft input op de 3 niveaus. Individu, team en organisatie;
  • Het past bij onze visie en uitgangspunten.

Het was niet eenvoudig een keuze te maken. En er ontstonden nieuwe vragen:

  • Sluit het instrument aan bij- en geeft het input aan het proces van het zorgplan en evaluatie?
  • Sluit het instrument aan bij de methodieken?.

De werkgroep adviseerde “Dit vind ik ervan” als best passende instrument. In 2021 gaan we de organisatie hierop voorbereiden, medewerkers trainen en ook werken met dit nieuwe instrument.

WMCZ en locale medezeggenschap

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (1 juli 2020) verstevigt de positie van de cliëntenraden. Zeggenschap voor cliënten en hun ouders/verwanten sluit goed aan bij onze visie en werkwijze. In 202 kreeg de Cliëntenraad dezelfde positie en bevoegdheden g als de Verwantenraad. De Cliëntenraad kan nu ook gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de bestuurder.

Locale medezeggenschap

Nieuw in de Wmcz zijn de lokale cliëntenraden. Hiermee krijgen cliënten meer invloed op hun dagelijkse leven. Wij stellen ook voor de dagbestedingslocaties lokale raden in. In 2020 organiseerden we voor medewerkers webinars over wat lokale medezeggenschap inhoudt. Ze kregen ook inzicht in wat er al op de locaties gebeurt. Er blijkt dat er al veel inspraak is georganiseerd, bijvoorbeeld door een bewonersoverleg, huiskameroverleg of koffieochtend. Ieder met een laagdrempelig karakter en een lokale kleur. Op een aantal locaties is de inspraak een beetje ondergesneeuwd geraakt in coronatijd. Dat pakken we weer op. De medewerkers hebben tools en handreikingen gekregen om de lokale medezeggenschap te versterken en zijn hier mee aan de slag gegaan.