Terugblik en vooruit kijken

Het jaarplan 2020

Zoals gezegd, het jaar 2020 liep anders dan verwacht. Dat is ook zichtbaar als we naar het jaarplan kijken, niet alle doelen zijn behaald. Onderaan de streep zijn we blij met de stappen die we wél hebben kunnen zetten.

Wat er wel en niet is gelukt? Dat lees je hier:

Cliëntperspectief

Proces van zorg en ondersteuning

De zorg en ondersteuning aan onze cliënten is de basis van onze organisatie. Daarin bieden we kwaliteit. Een belangrijk instrument voor deze zorg en ondersteuning is ons ondersteuningsplan. Daarin leggen we vast welke ondersteuning we bieden en verantwoorden we ons over deze ondersteuning. In 2020 startten we met een nieuw ondersteuningsplan en rapportagesysteem in ONS.

Resultaat

 • We werken met het nieuwe ondersteuningsplan en rapportagesysteem in ONS.
 • Vrijwel alle zorgmedewerkers zijn geschoold in ONS.

Techniek ondersteunt het zorg- en ondersteuningsproces

Er komen steeds meer innovaties die ondersteunend zijn aan de regie van onze cliënten of die onze medewerkers ondersteunen in het verlenen van zorg.

Resultaat

 • De pilot met de medicatieapp loopt op een aantal locaties.
 • We hebben het voorstel met bewezen innovaties en wegingskader vastgesteld. De vervolgstap is dat we teams bevragen over gewenste innovaties en de samenstelling van de klankbordgroep. Dit is in 2020 niet gelukt. We pakken het in 2021 op.
 • Wel is een fietslabyrint aangeschaft. De locaties Geode boven, het Kristal en het Matenveld zijn hiervoor de testlocaties.

Verbondenheid in de wijk

De locaties van De Passerel staan in de wijk: wij voelen ons verbonden met de buurt. We willen zichtbaar zijn en relaties aangaan en onderhouden met diegenen die ook onderdeel uitmaken van deze wijk en buurt. Bijvoorbeeld de buren, maar ook lokale aanbieders en leveranciers. Cliënten kunnen van betekenis zijn voor bedrijven in de buurt en bedrijven kunnen van betekenis zijn voor cliënten.

Resultaat

 • Door de coronamaatregelen was het moeilijk om nieuwe ontmoetingen en initiatieven in de wijk en buurt te ontwikkelen.
 • We hebben een buurtfunctie/ontmoetingsplek gerealiseerd met de Buurtwinkel in Oene.
 • Het kantoor voor de woonvormen Barnte en Perronpad in Oene heeft ook een buurtfunctie.

Financieel perspectief van onze cliënten

In 2019 waren onze cliënten minder tevreden over onze ondersteuning op financieel gebied. Dat bleek uit het tevredenheidsonderzoek. In 2020 geven we hier meer helderheid over. Ook werken we aan financiële bewustwording van cliënten, ouders/verwanten en medewerkers.

Resultaat

 • Door de coronacrisis hadden we andere prioriteiten. Daarom is deze actie niet opgepakt.

Medewerkersperspectief

Aandacht is ons werk

Medewerkers bepalen de kwaliteit van ons werk en geven onze missie een gezicht. In ons strategisch verhaal vertellen we dat aandacht ons werk is. Aandacht voor onze medewerkers hangt daar onlosmakelijk mee samen: we willen medewerkers binden en boeien. In ons personeelsbeleid leggen we vast wat wij hierin belangrijk vinden. Dit voeren we uit in 2020.

Resultaat

 • In de coronacrisis in 2020 hebben we onze medewerkers regelmatig geïnformeerd over de maatregelen en versoepelingen. We verstuurden 50 brieven en regelmatig een attentie. Ook boden we een luisterend oor en meer (psychische) ondersteuning als dit nodig was. In augustus hebben we de aanpak van de coronacrisis geëvalueerd door een aantal medewerkers telefonisch te bevragen. Daaruit bleek dat medewerkers vinden dat ze goed geïnformeerd zijn en de attenties erg waarderen.
 • Het geplande zomer- en kerstfeest kon door de coronacrisis niet doorgaan. Als alternatief voor het zomerfeest konden medewerkers genieten van een picknick.
 • Het vitaliteitsplan is vastgesteld.

Delen van ervaringen

Medewerkers leren van elkaar: het uitwisselen van verhalen geeft inzicht, energie en vertrouwen. Daarom faciliteren we in 2020 ontmoetingen. Dat bevordert het Passerel-gevoel en het doorleven en uitdragen van de vernieuwde missie en de waarden van De Passerel.

Resultaat

 • Tijdens de coronacrisis verzorgden medewerkers van de dagbesteding de dagbesteding op de woonlocaties. Toen er besmettingen waren op locaties, sprongen dichtbij gelegen locaties en dagbestedingslocaties bij, om de zorg en dienstverlening te kunnen garanderen. Dit kijkje in de keuken hebben medewerkers als verrijkend ervaren.
 • Ontmoetingen konden vanaf maart alleen digitaal plaatsvinden. Medewerkers namen deel aan diverse digitale bijeenkomsten. Bijvoorbeeld over het jaarplan en het communicatiebeleid.

Inzetten op talenten en passie

Wij kijken voorbij de functie en rol van onze medewerkers. Medewerkers beschikken over meer talenten die van toegevoegde waarde zijn voor onze cliënten.

Resultaat

 • Tijdens de coronacrisis was de inzet van onze medewerkers gericht op de continuïteit van onze zorg- en dienstverlening. Daarom is deze actie in 2020 niet opgepakt, maar doorgeschoven naar 2021.

Zelfregulering

Uit de evaluatie van de zelfregulering (2018) kwamen zes verbeterprojecten. Hier hebben we in 2019 aan gewerkt. In 2020 voeren we deze projecten uit, zodat zelfregulering echt bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. We betrekken de teams hier actief bij.

Resultaat

 • Onder de teams hebben we de poster zelfregulering verspreid. Op die poster staat: wat en waarom, onze uitgangspunten, afspraken en randvoorwaarden. Door de coronacrisis hebben niet alle teams hierover gesproken. Begin 2021 hebben we de poster met het jaarplan 2021 – en een vlog – opnieuw onder de teams verspreid.
 • We hebben de teamopdracht aangepast aan de vier perspectieven in onze strategie: cliënten, medewerkers, organisatie en samenleving.
 • Het thema leiderschap is opgepakt in bijeenkomsten met het MT.

Organisatieperspectief

De Passerel goed op de kaart

We willen meer zichtbaar zijn voor onze omgeving. Hiervoor zetten we een actief PR-beleid in met on- en offline communicatiemiddelen waarmee De Passerel zich helder profileert. Dit draagt bij aan onze strategische doelstellingen.

Resultaat

 • De Passerel heeft diverse PR-activiteiten ingezet: een digitale netwerkbijeenkomst met onze samenwerkingspartners, het magazine Passages en we zijn actief op social media.
 • We werken met een nieuw sociaal intranet: H!P.
 • In 2021 ontwikkelen we een nieuwe website.

Administratiedruk verlagen

Medewerkers van De Passerel hebben te maken met veel regels. Sommige regels hebben we zelf bedacht, maar veel regels komen van buitenaf. In 2020 willen we daadwerkelijk werk maken van het verminderen van de administratiedruk voor onze medewerkers.

Resultaat

 • Na accordering is er geen handtekening meer nodig onder het zorgplan.
 • Een aantal medewerkers woonden een bijeenkomst van de VGN over het schrappen van regels bij.

Positief financieel resultaat

De Passerel is financieel gezond en toekomstbestendig. De begroting 2020 is sturend voor de te behalen resultaten.

Resultaat

 • De managementrapportage is geprofessionaliseerd.
 • De Passerel heeft in 2020 een positief resultaat.

Perspectief samenleving

Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Dat merken we ook bij De Passerel. Daarom willen we een aantrekkelijke werkgever zijn die zich onderscheidt. We werken aan onze naamsbekendheid en een goed imago. Onze medewerkers zetten we in als ambassadeurs en we onderzoeken hoe we huidige en mogelijk andere doelgroepen kunnen aantrekken.

Resultaat

 • Op onze website is de pagina www.werken-bij-onze-organisatie ingericht.
 • Het project arbeidsmarktcommunicatie hebben we in 2020 even geparkeerd. Een Bureau voor arbeidsmarktcommunicatie heeft dit begin 2021 weer opgepakt.
 • Bij een aantal teams lopen potentiële, nieuwe medewerkers mee op de locatie als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Hiermee geven we ze een goed beeld van de zorg- en dienstverlening.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van enorme toegevoegde waarde in het leven van onze cliënten. We willen het aantal vrijwilligers dan ook vergroten. Onze cliënten kunnen als vrijwilliger ook een bijdrage leveren aan de samenleving.

Resultaat

 • Vrijwilligers hebben voor hun bijdrage regelmatig een attentie gekregen tijdens coronatijd.
 • Door andere prioriteiten hebben we het vrijwilligersbeleid niet verder ontwikkeld.

Kind, Jeugd en gezin

Er is veel vraag naar ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen. We analyseren de vragen en vertalen dit naar wat er in de toekomst nodig is. We willen een doorgaande lijn maken in het zorg- en dienstverleningsaanbod binnen Kind, Jeugd en Gezin.

Resultaat

 • We starten met de nieuwe dienst Gezinshuizen.
 • We starten het project Meerwaarde.
 • We hebben de logeeropvang uitgebreid.

Onze plannen voor 2021

In 2021 blijven we het zorgproces van cliënten zo natuurlijk goed mogelijk ondersteunen. Medewerkers krijgen hiervoor de ruimte en worden gewaardeerd. We zetten stappen in zelfregulerend werken en blijven met elkaar leren en verbeteren. In verbinding met elkaar, onze omgeving, vrijwilligers en andere organisaties. Samen komen we verder.

Cliëntperspectief

Het zorgplan ondersteunt de samenwerking met de cliënt, ouders en verwanten. In het nieuwe zorgplan leggen we beknopt vast welke ondersteuning we bieden en verantwoorden we ons hierover. Het is een middel om samen te praten over de wensen en doelen van de cliënt.
Acties:

 • We ronden de scholing af van medewerkers in het nieuwe zorgplan ONS.
 • In 2021 hebben alle cliënten een zorgplan in het nieuwe format binnen ONS en we rapporteren in ONS.
 • In 2021 krijgen ook cliënten en ouders/verwanten inzage in het zorgplan en de rapportage.
 • Wonen en dagbesteding hebben in 2021 afstemming over het nieuwe zorgplan.

Verschillende methodieken

Geen mens is hetzelfde. Daarom kijken we goed naar de ondersteuningsvraag van cliënten. Hierbij spelen methodieken een belangrijke rol. Wij werken met drie methodieken voor verschillende groepen cliënten: Triple C, LACCS en Op Eigen Benen. Video home training, Video interactie begeleiding en Moreel Beraad vormen een mooie aanvulling op de methodieken.
Acties:

 • Eind 2021 is 75% van de teams geschoold in de methodiek die bij hun cliënten past.
 • Verwanten en cliënten worden hierin meegenomen.
 • Medewerkers gebruiken de kwaliteitsinstrumenten in hun onderlinge samenhang.

Versterken medezeggenschap cliënten

Met de nieuwe Wet op de medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) krijgen cliënten meer invloed op hun dagelijkse leven. We luisteren niet alleen naar de signalen en wensen, maar gaan hier ook echt iets mee doen.
Acties:

 • De centrale medezeggenschap krijgt vorm volgens de medezeggenschapsregeling.
 • In 2021 krijgt elke woon- en dagbestedingslocatie een lokale raad.
 • We organiseren inspraak op onderwerpen die dicht bij het dagelijkse leven liggen zodat cliënten en ouders/verwanten vooraf invloed uit kunnen oefenen.

Vergroten van medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid heeft al jaren onze aandacht. Fouten met medicijnen willen we uiteraard zo veel mogelijk voorkomen. Onze medewerkers moet daarom de juiste kennis hebben en houden. Hierop richten we ons ook in 2021.
Acties:

 • We evalueren het medicatiebeleid.
 • We gaan werken met een medicatieapp.
 • We vergroten de aandacht voor medicatieveiligheid door:
  – te investeren in het opleiden van medewerkers
  – te reflecteren op medicatiefouten.

Gezonde voeding en beweging

Op verzoek van de Cliëntenadviesraad (CAR) hebben we in het jaarplan 2020 aandacht voor een gezonde leefstijl opgenomen. Door corona hebben we hier weinig aandacht aan besteed. Daarom nemen we dit thema opnieuw op in het jaarplan 2021.
Acties:

 • Teams gaan in gesprek met hun cliënten over meer bewegen en gezonde voeding en voeren dit samen met cliënten uit.
 • Ondersteunende afdelingen verzamelen ideeën over actief aan de slag gaan met gezonde voeding en meer bewegen.
 • We organiseren een bijeenkomst voor kennisuitwisseling rondom dit thema.

Medewerkersperspectief

Inzetten op talenten van medewerkers

Onze medewerkers hebben kennis en ervaring om goed hun werk te doen. Maar daar blijft het niet bij. Ze hebben meer talenten die van toegevoegde waarde zijn voor onze cliënten en de organisatie. Daar maken we graag gebruik van.
Acties:

 • We onderzoeken hoe Pynter (onze digitale leeromgeving) en de voortgangsgesprekken de talenten en passies van medewerkers kunnen versterken.
 • Een aantal medewerkers krijgt uren om hun talenten in te zetten.

Aandacht en waardering voor medewerkers

Aandacht is ons werk. En die aandacht is er ook voor onze medewerkers. Zij voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd binnen onze organisatie.
Actie:

 • We vieren successen en uiten onze waardering op specifieke momenten in het jaar.
 • We uiten onze waardering in voortgangsgesprekken en met opleidingsbudgetten.
 • We hebben het vitaliteitsbeleid vastgesteld.

Uitwisseling en samenwerking stimuleren en mogelijk maken

In de coronaperiode zijn er – ongepland – nieuwe, mooie samenwerkingen ontstaan: tussen locaties, teams en afdelingen. Maar ook tussen cliënten van verschillende locaties. Iedereen ervaart het als verrijkend om een kijkje in elkaars keuken te nemen. We willen vasthouden wat we hiervan geleerd hebben.
Acties:

 • We brengen in beeld wat uitwisseling en samenwerken (ook digitaal) voor de locaties/afdelingen, cliënten en ouders/verwanten oplevert.
 • Op basis hiervan maken we een plan om uitwisseling en samenwerken mogelijk te maken.

Ruimte voor ondernemerschap, creativiteit en lef

We stimuleren medewerkers om vaste werkwijzen los te laten als dat beter is voor onze cliënten. Ze krijgen ruimte om buiten de gebaande paden te denken. We vragen teams hoe zij ondernemerschap, creativiteit en lef toepassen in hun werk.
Actie:

 • Eind 2021 kan elk team/afdeling laten zien hoe zij ondernemerschap, lef en creativiteit hebben toegepast.

Organisatieperspectief

Het verder ontwikkelen van Zelfregulering

Zelfregulering biedt kwalitatief goede zorg. In 2020 hebben we het wat en waarom, het hoe, onze uitgangspunten en de afspraken gecommuniceerd. De teams hebben met elkaar besproken wat dit voor hen betekent.
Acties:

 • Het programma Zelfregulering wordt verder uitgevoerd in 2021; leiderschap, ondersteuning, teamtaken en teamopdracht.
 • Teams laten eigenaarschap zien op de financiële resultaten van hun eigen locatie.

Reflecteren op ons handelen

We zijn een lerende organisatie en continue kritisch op ons eigen handelen. Wat gaat goed en wat kan beter? En wat is de toegevoegde waarde voor de cliënt?
Acties:

 • Ieder team reflecteert jaarlijks het eigen handelen.
 • De organisatie biedt hiervoor instrumenten aan.
 • We voeren audits uit en gebruiken dit als verbeterinstrument.

Technische innovaties inzetten

Steeds meer innovaties ondersteunen cliënten en onze medewerkers.
Actie:

 • In 2021 zetten we minimaal twee bewezen innovaties in.

Perspectief samenleving

In verbinding met de buurt

Onze cliënten en organisatie bevinden zich midden in de samenleving. We sluiten aan bij bestaande activiteiten en hebben een actieve rol om verbindingen tot stand te brengen in de buurt en omgeving.
Actie:

 • De locaties maken plannen voor de eigen omgeving en voeren deze plannen uit.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn een belangrijke aanvulling op onze dienstverlening. Ze komen uit het netwerk dichtbij cliënten en de locaties. En ze sluiten op maat aan bij de behoeften van cliënten. We ondersteunen ze in hun rol en taken.
Acties:

 • We zorgen voor een vrijwilligersbeleid.
 • Medewerkers zien het belang van vrijwilligers en de teams beschrijven hun ambitie.
 • Vrijwilligers hebben een duidelijk aanspreekpunt binnen de organisatie en op hun locatie.
 • We werven actief vrijwilligers, waaronder cliënten.

Goede positie op de arbeidsmarkt

De Passerel heeft een goede positie op de arbeidsmarkt. Medewerkers zijn trots op hun werk en dragen dit uit. We trekken nieuwe medewerkers aan door onze successen en mooie verhalen te delen. Ook leggen we verbinding met het onderwijs.
Acties:

 • We formuleren arbeidsmarktcommunicatiebeleid, leerlingenbeleid en PR-beleid en voeren dit in 2021 uit.
 • We gaan verbindingen aan met het onderwijs.
 • We evalueren de inschaling van functies in het primaire proces.

Samenwerken met andere organisaties

Samenwerken met andere organisaties is van toegevoegde waarde voor cliënten. We zetten in op samenwerking met andere zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties maar ook met het bedrijfsleven.
Acties:

 • We brengen ons netwerk in kaart en voeren de acties uit die hieruit voortkomen.
 • We organiseren een netwerkbijeenkomst met onze belangrijkste partners.